รายการทรัพย์สิน : ทรัพย์สินที่ขายต่ำกว่าราคาตลาด

THB 3,000,000.0 THB 2,950,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 1,140,000.0 THB 760,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 1,700,000.0 THB 1,500,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 7,000,000.0 THB 5,900,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 13,000,000.0 THB 12,000,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 4,000,000.0 THB 3,500,000.0

สนใจติดต่อ: กัญญ์วรา สินฤกษ์ โทร 082-139-0178

THB 4,200,000.0 THB 3,900,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 63,000,000.0 THB 58,955,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 4,000,000.0 THB 3,400,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ ธัญพิมลศิริ โทร 081-626-5380

THB 40,000,000.0 THB 32,000,000.0

สนใจติดต่อ: สิทธิชัย กิตติสัทโธ โทร 065-725-9919

THB 4,000,000.0 THB 3,587,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 1,800,000.0 THB 1,600,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 6,000,000.0 THB 4,200,000.0

สนใจติดต่อ: ภารดี มหาธนากุล โทร 095-916-1554

THB 5,300,000.0 THB 4,500,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,400,000.0 THB 830,000.0

สนใจติดต่อ: ณัฏฐ์ชวัล ไพศาลตระกูล โทร 094-519-3947

THB 80,517,500.0 THB 80,000,000.0

สนใจติดต่อ: เกศธัช มยุระสาคร โทร 081-618-8887

THB 30,000,000.0 THB 22,525,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 28,600,000.0 THB 20,000,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 2,000,000.0 THB 1,800,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 23,000,000.0 THB 22,500,000.0

สนใจติดต่อ: อัญชลีพร ศิริ โทร 085-355-5641

THB 2,400,000.0 THB 2,250,000.0

สนใจติดต่อ: ชณาฎา จงศรีสมบัติ โทร 099-107-7722

THB 19,920,000.0 THB 19,500,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 66,000,000.0 THB 45,500,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 1,850,000.0 THB 1,750,000.0

สนใจติดต่อ: ไชยยศ มหาวรมากร โทร 062-163-9951

THB 1,400,000.0 THB 1,200,000.0

สนใจติดต่อ: ธันยาวรรธน์ เดชธนวันต์ โทร 099-094-5519

THB 20,000,000.0 THB 18,800,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

THB 11,000,000.0 THB 7,000,000.0

สนใจติดต่อ: เทพประธาน แสงกาญจนวนิช โทร 081-432-9747

THB 5,460,000.0 THB 4,416,000.0

สนใจติดต่อ: กรดล ประเวระไภ โทร 086-805-5971

THB 7,500,000.0 THB 7,350,000.0

สนใจติดต่อ: วิไลย์วรรณ์ เชื้อทอง โทร 081-442-1251

CLOSE